Vævekredsen

Østvendsyssels Vævekreds er en forening, der startede i maj 1991.I dag er medlemstallet ca. 65.
Alle interesserede kan blive medlem.
Som medlem modtager man vores medlemsblad Vævebrevet 2 gange om året på email.
Heri fortælles hvad der skal ske og hvad der er sket. Desuden rundsender vi email med væverelaterede oplysninger.
I øjeblikket koster det 100 kr om året at være medlem i Østvendsyssels Vævekreds.
(Dog 150 for medlemmer af vævestuerne)

Østvendsyssels Vævekreds har 2 vævestuer.
I efteråret 2016 flyttede de under samme tag i Sundheds- og Foreningshuset i Gandrup, på Borgergade 39, ( det gamle rådhus ).
I vævestuerne betales der yderligere til husleje og materialeforbrug.
Vævestuerne er fuldtegnede i øjeblikket og der er ventelister til begge vævestuer.

Østvendsyssels Vævekreds har flere korte kurser hvert år.
Alle kan deltage i kurserne, også ikke medlemmer.

Østvendsyssels Vævekreds bestyrelse 2018 består af:
Formand: Mette Svanborg
Næstformand: Grete Botne
Sekretær: Lisbeth Laursen
Bladredaktør: Stine Holmsgaard
Kasserer: Kirsten Bengtson

Send en email til os ved at kopierer adressen: vaevekreds@gmail.com

Vedtægter for Østvendsyssels Vævekreds

1. Vævekredsens navn er ”Østvendsyssels Vævekreds”. Den er hjemmehørende i Aalborg kommune. Foreningen er medlem af oplysningsforbundet FORA og Samvirket i Aalborg Kommune.

2. Kredsens formål er: at inspirere og styrke interessen for arbejdet med uld, garn og væv.

3. Som medlem kan optages alle interesserede.
Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens økonomi.

4. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, heraf mindst 1 fra hver vævestue plus 2 suppleanter en fra hver vævestue. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at henholdsvis 2 og 3 medlemmer er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv. De to suppleanter vælges for et år ad gangen. Uden for bestyrelsen vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Hvis et bestyrelsesmedlem går af i årets løb indtræder suppleanten og bestyrelsen konstituerer sig på ny.

5. Til varetagelse af forskellige arrangementer kan der dannes arbejdsgrupper, hvor en af deltagerne skal være medlem af bestyrelsen.

6. Der afholdes generalforsamling 1 gang om året i marts måned, hvor der aflægges beretning og regnskab, samt foretages valg af bestyrelse. Generalforsamlingen indkaldes med 4 ugers varsel. Forslag, der ønskes behandlet, skal indsendes skriftligt til formanden senest 2 uger før generalforsamlingen. Generalforsamlingen afgør sager ved simpelt stemmeflertal. Hvis ét medlem ønsker det, skal afstemningen ske skriftligt.

7. Kontingentet fastsættes hver år på generalforsamlingen og betales inden 1. maj. Undladelse af betaling betragtes som udmeldelse.

8. Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formand og kassereren.

9. Vedtægtsændringer kan kun ske på generalforsamlingen, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.

10. Vævekredsen kan kun ophæves på generalforsamlingen, såfremt 4/5 af de fremmødte stemmer for. Ved opløsning af foreningen tilfalder evt. formue/aktiver almennyttige formål.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar