mandag den 5. maj 2014

Referat fra generalforsamling 2014

Referat fra generalforsamling i Østvendsyssels Vævekreds den 5. marts 2014-03-07

Dagsorden

1. Valg af dirigent: Ulla valgtes og konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt varslet.

2. Formandens beretning: Jonna Nielsen aflagde sin 8. og sidste beretning som formand (se beretning i bladet). Beretningen blev godkendt. Under beretningen bad Jonna os om at summe om følgende punkter:

  • Skal vi fortsat have et trykt blad? Meningerne er meget delte. Det gør bladet mere spændende, at det nu kommer i farver. Et af spørgsmålene er, hvad vi gør i forhold til de medlemmer, der ikke kan modtage bladet elektronisk. En mulighed kunne være at spørge de enkelte, der ikke har en mailadresse.

  • Hvordan bruger vi bloggen, og hvordan kan den blive bedre? Det efterlyses, at de enkelte medlemmer lægger mere ind på bloggen. F.eks. oplysninger om spændende opsætninger i den enkelte vævestue, så man kan komme at se. Medlemmer, der er på venteliste spørger, om man kan bede om hjælp til opsætninger på bloggen. Det foreslås at aflægge besøg i en vævestue i stedet, idet tingene ofte er lettere at vise end at forklare.

3. Kassererens beretning: Regnskabet godkendtes uden bemærkninger.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg: Jonna Nielsen(modtager ikke genvalg): Marianne Jensen nyvalgtes.
Kirsten Bengtson: Genvalg

5. Valg af suppleanter.
På valg: Karin Andree Nielsen: Genvalg
Inger Kronborg: Genvalg

6. Valg af 2 revisorer + 1 revisor-suppleant
Revisorer på valg: Birgitte Otte: Genvalg
Lisbeth Laursen: Genvalg

Revisor-suppleant på valg:
Helle Fich: Genvalg

7. Fastsættelse af næste års kontingent: Kontingentet fortsætter uændret, d.v.s. 150 kr. årligt for medlemmer af vævestuer og 100 kr. for andre.

8. Indkomne forslag fra medlemmer. Ingen forslag

9. Evt. Der er kommet 6439 kr. fra forsikringen. Beløbet dækker næsten både pc og weavepoint-program. ØV dækker forskellen. Vi søger et beløb fra Aalborg Kommune til en ekstra pc.


Referent: Mette Svanborg

Ingen kommentarer:

Send en kommentar